Regulamin sprzedaży

 

I. Definicje

 

Użyte w Re­gu­la­mi­nie po­ję­cia ozna­cza­ją:

 1. Klient – osoba fi­zycz­na, osoba praw­na lub jed­nost­ka or­ga­ni­za­cyj­na nie bę­dą­cą osobą praw­ną, któ­rej prze­pi­sy szcze­gól­ne przy­zna­ją zdol­ność praw­ną, która do­ko­nu­je Za­mó­wie­nia w ra­mach Skle­pu;
 2. Ko­deks Cy­wil­ny – usta­wa z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Re­gu­la­min– ni­niej­szy Re­gu­la­min świad­cze­nia usług drogą elek­tro­nicz­ną w ra­mach skle­pu in­ter­ne­to­we­go;
 4. Sklep in­ter­ne­to­wy (Sklep)– ser­wis in­ter­ne­to­wy do­stęp­ny pod do­me­ną (…), za po­śred­nic­twem któ­re­go Klient może skła­dać Za­mó­wie­nia;
 5. Towar– pro­duk­ty pre­zen­to­wa­ne w Skle­pie In­ter­ne­to­wym;
 6. Umowa sprze­da­ży– umowa sprze­da­ży To­wa­rów w ro­zu­mie­niu Ko­dek­su Cy­wil­ne­go, za­war­ta po­mię­dzyORO NEGRO MICHAŁ PALA a Klien­tem, za­wie­ra­na z wy­ko­rzy­sta­niem ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go Skle­pu;
 7. Usta­wa o szcze­gól­nych wa­run­kach sprze­da­ży kon­su­menc­kiej– usta­wa z dnia 27 lipca 2002 r. o szcze­gól­nych wa­run­kach sprze­da­ży kon­su­menc­kiej oraz o zmia­nie Ko­dek­su Cy­wil­ne­go (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Usta­wa o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­nicz­ną – usta­wa z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­nicz­ną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Za­mó­wie­nie– oświad­cze­nie woli Klien­ta, zmie­rza­ją­ce bez­po­śred­nio do za­war­cia Umowy sprze­da­ży, okre­śla­ją­ce w szcze­gól­no­ści ro­dzaj i licz­bę To­wa­ru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Ni­niej­szy Re­gu­la­min okre­śla za­sa­dy ko­rzy­sta­nia ze Skle­pu in­ter­ne­to­we­go do­stęp­ne­go pod ad­re­sem www.​oronegro.​pl

2.2. Ni­niej­szy Re­gu­la­min jest re­gu­la­mi­nem, o któ­rym mowa w art. 8 Usta­wy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­nicz­ną.

2.3. Sklep in­ter­ne­to­wy, dzia­ła­ją­cy pod ad­re­sem www.​oronegro.pl , pro­wa­dzo­ny jest przez ORO NEGROz sie­dzi­bą w 40-507 Katowice ul. gen. Józefa Sowińskiego 4, NIP: 6252332673, REGON: 361984040

2.4. Ni­niej­szy Re­gu­la­min okre­śla w szcze­gól­no­ści:

 1. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.5. W celu ko­rzy­sta­nia ze Skle­pu in­ter­ne­to­we­go Klient po­wi­nien we wła­snym za­kre­sie uzy­skać do­stęp do sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we­go lub urzą­dze­nia koń­co­we­go, z do­stę­pem do Internetu.

2.6. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi prawa ORO NEGRO za­strze­ga sobie moż­li­wość ogra­ni­cze­nia świad­cze­nia usług za po­śred­nic­twem Skle­pu in­ter­ne­to­we­go do osób, które ukoń­czy­ły wiek 18 lat. W takim przy­pad­ku po­ten­cjal­ni Klien­ci zo­sta­ną o po­wyż­szym po­wia­do­mie­ni.

2.7. Klien­ci mogą uzy­skać do­stęp do ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu w każ­dym cza­sie za po­śred­nic­twem od­sy­ła­cza za­miesz­czo­ne­go na stro­nie głów­nej ser­wi­su www.​oronegro.pl  oraz po­brać go i spo­rzą­dzić jego wy­druk.

2.8. In­for­ma­cje o To­wa­rach po­da­ne na stro­nach in­ter­ne­to­wych Skle­pu, sta­no­wią za­pro­sze­nie do za­war­cia umowy, w ro­zu­mie­niu art. 71 Ko­dek­su Cy­wil­ne­go.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

3.1. Wa­run­kiem roz­po­czę­cia ko­rzy­sta­nia ze Skle­pu in­ter­ne­to­we­go jest re­je­stra­cja w jego ra­mach.

3.2. Re­je­stra­cja na­stę­pu­je po­przez wy­peł­nie­nie i za­ak­cep­to­wa­nie for­mu­la­rza re­je­stra­cyj­ne­go, udo­stęp­nia­ne­go na jed­nej ze stron Skle­pu.

3.3. Wa­run­kiem re­je­stra­cji jest wy­ra­że­nie zgody na treść Re­gu­la­mi­nu oraz po­da­nie da­nych oso­bo­wych ozna­czo­nych jako obo­wiąz­ko­we.

3.4. www.oronegro.​pl  może po­zba­wić Klien­ta prawa do ko­rzy­sta­nia ze Skle­pu In­ter­ne­to­we­go, jak rów­nież może ogra­ni­czyć jego do­stęp do czę­ści lub ca­ło­ści za­so­bów Skle­pu In­ter­ne­to­we­go, ze skut­kiem na­tych­mia­sto­wym, w przy­pad­ku na­ru­sze­nia przez Klien­ta Re­gu­la­mi­nu, a w szcze­gól­no­ści, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.oronegro.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię oronegro.pl

3.5. Osoba, która zo­sta­ła po­zba­wio­na prawa do ko­rzy­sta­nia ze skle­pu in­ter­ne­to­we­go, nie może do­ko­nać po­wtór­nej re­je­stra­cji bez uprzed­niej zgody www.​oronegro.pl

3.6. W celu za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa prze­ka­zu ko­mu­ni­ka­tów i da­nych w związ­ku ze świad­czo­ny­mi w ra­mach Wi­try­ny usłu­ga­mi, Sklep in­ter­ne­to­wy po­dej­mu­je środ­ki tech­nicz­ne i or­ga­ni­za­cyj­ne od­po­wied­nie do stop­nia za­gro­że­nia bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nych usług, w szcze­gól­no­ści środ­ki słu­żą­ce za­po­bie­ga­niu po­zy­ski­wa­nia i mo­dy­fi­ka­cji przez osoby nie­upraw­nio­ne da­nych oso­bo­wych prze­sy­ła­nych w In­ter­ne­cie.

3.7. Klient zo­bo­wią­za­ny jest w szcze­gól­no­ści do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.oronegro.pl
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Wszyst­kie pro­duk­ty udo­stęp­nio­ne przez ORO NEGRO na stro­nie www.​oronegro.pl  jak i sama stro­na są chro­nio­ne pra­wa­mi au­tor­ski­mi zgod­nie z Usta­wą z dnia 4 lu­te­go 1994 roku O pra­wie au­tor­skim i pra­wach po­krew­nych (Dz.​U.​Nr24,poz.83). Żaden z za­miesz­czo­nych pro­duk­tów ani ma­te­ria­łów ani jego częśćnie może być ko­pio­wa­na, mo­dy­fi­ko­wa­na, dys­try­bu­owa­na, pu­bli­ko­wa­na, utrwa­la­na ani wy­ko­rzy­sty­wa­na w żad­nej for­mie i przy uży­ciu żad­nych środ­ków elek­tro­nicz­nych, me­cha­nicz­nych, re­je­stru­ją­cych bez uprzed­nie­go pi­sem­ne­go ze­zwo­le­nia au­to­ra por­ta­lu. Za­bro­nio­ne jest umiesz­cza­nie tych ma­te­ria­łów lub ich czę­ści na ja­kim­kol­wiek innym ser­we­rze bez zgody ad­mi­ni­stra­to­ra. 

3.9. In­for­ma­cje przed­sta­wio­ne w pro­duk­tach sprze­da­wa­nych na stro­nie www.oronegro.pl są pry­wat­ny­mi opi­nia­mi au­to­ra i nie sta­no­wią re­ko­men­da­cji in­we­sty­cyj­nych w ro­zu­mie­niu Roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Fi­nan­sów z dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2005 roku w spra­wie in­for­ma­cji sta­no­wią­cych re­ko­men­da­cje do­ty­czą­ce in­stru­men­tów fi­nan­so­wych, ich emi­ten­tów lub wy­staw­ców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor w pro­duk­tach opie­ra się na swo­jej wie­dzy oraz po­glą­dach, we­dług stanu na dzień ich spo­rzą­dze­nia. Autor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za de­cy­zje in­we­sty­cyj­ne ani za szko­dy po­nie­sio­ne w wy­ni­ku de­cy­zji in­we­sty­cyj­nych pod­ję­tych na pod­sta­wie szkoleń czy konsultacji. Re­ko­men­da­cje nie mają na celu na­kła­nia­nia do na­by­cia lub zby­cia ja­kich­kol­wiek in­stru­men­tów fi­nan­so­wych oraz nie sta­no­wią ja­kiej­kol­wiek gwa­ran­cji, że dana stra­te­gia, czy pro­jek­cja ce­no­wa jest wła­ści­wa dla kon­kret­ne­go użyt­kow­ni­ka ser­wi­su. Ko­rzy­sta­jąc z wie­dzy za­war­tej w szkoleniu lub konsultacjach do­stęp­nej na stro­nie nie na­le­ży re­zy­gno­wać z prze­pro­wa­dze­nia nie­za­leż­nej oceny i uwzględ­nie­nia in­nych niż przed­sta­wio­ne czyn­ni­ków ry­zy­ka wią­żą­cych się z danym in­stru­men­tem fi­nan­so­wym.

4.0 www.​oronegro.pl  Pro­duk­ty cy­fro­we są do­dat­ko­wo za­bez­pie­czo­ne przed dal­szym roz­po­wszech­nia­niem oraz przy­sto­so­wa­ne do iden­ty­fi­ka­cji wer­sji po­wie­la­nej. Ko­pio­wa­nie ma­te­ria­łów, a także udo­stęp­nia­nie ta­kich ma­te­ria­łów oso­bom trze­cim jest nie­le­gal­ne oraz pod­le­ga od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej opi­sa­nej w usta­wie o Pra­wie au­tor­skim (usta­wa z 4 lu­te­go 1994 r. tekst jed­no­li­ty z 2006 r.) oraz grozi po­zwem ze stro­ny ORO NEGRO za na­ru­sze­nie praw au­tor­skich na kwotę jed­ne­go mi­lio­na zło­tych. W przy­pad­ku nie­le­gal­ne­go roz­po­wszech­nia­nia ma­te­ria­łów po­stę­po­wa­nie są­do­we bę­dzie wsz­czę­te wobec osoby, któ­rej dane zo­sta­ły za­szy­fro­wa­ne w pliku, rów­nież w przy­pad­ku dal­szej od­sprze­da­ży ebo­oka.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu za­war­cia Umowy sprze­da­ży za po­śred­nic­twem Skle­pu in­ter­ne­to­we­go na­le­ży wejść na stro­nę in­ter­ne­to­wą www.​oronegro.pl  do­ko­nać wy­bo­ru po­dej­mu­jąc ko­lej­ne czyn­no­ści tech­nicz­ne w opar­ciu o wy­świe­tla­ne Klien­to­wi ko­mu­ni­ka­ty oraz in­for­ma­cje do­stęp­ne na stro­nie.

4.2. Wybór za­ma­wia­nych To­wa­rów przez Klien­ta jest do­ko­ny­wa­ny po­przez wy­bra­nie od­po­wied­nie­go pa­kie­tu lub do­da­nie To­wa­rów do ko­szy­ka.

4.3. W trak­cie skła­da­nia Za­mó­wie­nia – do mo­men­tu na­ci­śnię­cia przy­ci­sku „Przejdź do za­mó­wie­nia” – Klient ma moż­li­wość mo­dy­fi­ka­cji wpro­wa­dzo­nych da­nych oraz w za­kre­sie wy­bo­ru To­wa­ru. W tym celu na­le­ży kie­ro­wać się wy­świe­tla­ny­mi Klien­to­wi ko­mu­ni­ka­ta­mi oraz in­for­ma­cja­mi do­stęp­ny­mi na stro­nie.

4.4. Po po­da­niu przez Klien­ta ko­rzy­sta­ją­ce­go ze Skle­pu in­ter­ne­to­we­go wszyst­kich nie­zbęd­nych da­nych, wy­świe­tlo­ne zo­sta­nie pod­su­mo­wa­nie zło­żo­ne­go Za­mó­wie­nia. Pod­su­mo­wa­nie zło­żo­ne­go Za­mó­wie­nia bę­dzie za­wie­rać in­for­ma­cje do­ty­czą­ce:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wy­sła­nia Za­mó­wie­nia ko­niecz­ne jest do­ko­na­nie ak­cep­ta­cji tre­ści Re­gu­la­mi­nu, po­da­nie da­nych oso­bo­wych ozna­czo­nych jako obo­wiąz­ko­we oraz na­ci­śnię­cie przy­ci­sku „Złóż za­mó­wie­nie i za­płać”.

4.6. Wy­sła­nie przez Klien­ta Za­mó­wie­nia sta­no­wi oświad­cze­nie woli za­war­cia z www.​oronegro.pl   Umowy sprze­da­ży, zgod­nie z tre­ścią Re­gu­la­mi­nu.

4.7. Po zło­że­niu Za­mó­wie­nia, Klient otrzy­mu­je wia­do­mość e-mail, za­wie­ra­ją­cą osta­tecz­ne po­twier­dze­nie wszyst­kich istot­nych ele­men­tów Za­mó­wie­nia.

4.8. Umowę trak­tu­je się za za­war­tą z mo­men­tem otrzy­ma­nia przez Klien­ta wia­do­mo­ści e-mail, o któ­rej mowa po­wy­żej.

4.9. Umowa sprze­da­ży za­wie­ra­na jest w ję­zy­ku pol­skim, o tre­ści zgod­nej z Re­gu­la­mi­nem.

 

V. Dostawa

 

5.1. Do­sta­wa To­wa­rów od­by­wa się pod adres wska­za­ny przez Klien­ta w trak­cie skła­da­nia Za­mó­wie­nia.

5.2. Do­sta­wa za­mó­wio­nych To­wa­rów od­by­wa się trans­por­tem wła­snym lub prze­sył­ką ku­rier­ską. Kosz­ty do­sta­wy zo­sta­ną wska­za­ne w cza­sie skła­da­nia Za­mó­wie­nia. Wszel­kie opła­ty celne ko­niecz­ne do uisz­cze­nia w celu do­star­cze­nia książ­ki po­no­si Klient.

5.3. Ter­min re­ali­za­cji do­sta­wy wy­no­si od 2 do 7 dni ro­bo­czych li­cząc od dnia wy­sła­nia przez Klien­ta za­mó­wie­nia.

5.4. Klien­ci mogą uzy­skać do­stęp do ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu w każ­dym cza­sie za po­śred­nic­twem od­sy­ła­cza za­miesz­czo­ne­go na stro­nie głów­nej ser­wi­su www.​oronegro.pl   oraz po­brać go i spo­rzą­dzić jego wy­druk.

5.5. Utrwa­le­nie, za­bez­pie­cze­nie, udo­stęp­nie­nie oraz po­twier­dze­nie Klien­to­wi istot­nych po­sta­no­wień Umowy sprze­da­ży To­wa­rów oraz wy­sła­nie fak­tu­ry VAT na­stę­pu­je po­przez prze­sła­nie Klien­to­wi na po­da­ny adres e-mail.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny To­wa­rów po­da­wa­ne są w zło­tych pol­skich i za­wie­ra­ją po­da­tek VAT

6.2. Klient ma moż­li­wość uisz­cze­nia ceny:

 1. przelewem na podany na stronie numer konta bankowego,
 2. płatnością w systemie T-pay

Kra­jo­wy In­te­gra­tor Płat­no­ści S.A.

Ul. Św. Mar­ci­na 73/6

61-808 Po­znan

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klien­to­wi, bę­dą­ce­mu kon­su­men­tem w ro­zu­mie­niu art. 221 Ko­dek­su Cy­wil­ne­go, przy­słu­gu­je – na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa – prawo do od­stą­pie­nia od umowy za­war­tej na od­le­głość, bez po­da­nia przy­czy­ny, skła­da­jąc sto­sow­ne oświad­cze­nie na pi­śmie, w ter­mi­nie 10 dni i wy­sy­ła­jąc je na adres:

office@oronegro.pl

7.2. Ter­min 10-dnio­wy liczy się od dnia, w któ­rym na­stą­pi­ło do­star­cze­nie To­wa­ru.

7.3. W przy­pad­ku od­stą­pie­nia od umowy za­war­tej na od­le­głość, umowa jest uwa­ża­na za nie­za­war­tą. To, co stro­ny świad­czy­ły, ulega zwro­to­wi w sta­nie nie­zmie­nio­nym. Zwrot po­wi­nien na­stą­pić nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni. Za­ku­pio­ny to­wa­ru na­le­ży zwró­cić na po­niż­szy adres:

So­win­skie­go 4

40-018 Ka­to­wi­ce

7.4. Zwra­ca­ny przez Klien­ta Towar po­wi­nien zo­stać opa­ko­wa­ny w od­po­wied­ni spo­sób, za­pew­nia­ją­cy brak uszko­dzeń prze­sył­ki w trak­cie trans­por­tu.

7.5. Koszt opa­ko­wa­nia i ode­sła­nia to­wa­ru po­no­si Klient.

7.6. Prawo od­stą­pie­nia od umowy za­war­tej na od­le­głość (lub poza lo­ka­lem przed­się­bior­stwa) nie przy­słu­gu­je kon­su­men­to­wi w od­nie­sie­niu do umów o do­star­cza­nie tre­ści cy­fro­wych (np. ebo­oków, szko­leń etc ), które nie są za­pi­sa­ne na no­śni­ku ma­te­rial­nym.

7.7. Prawo od­stą­pie­nia od umowy za­war­tej na od­le­głość (lub poza lo­ka­lem przed­się­bior­stwa) nie przy­słu­gu­je kon­su­men­to­wi w od­nie­sie­niu do po­szcze­gól­nych szko­leń, lub pa­kie­tu szko­leń , we­bi­na­riów i wszel­kich ma­te­ria­łów cy­fro­wych  , a prawo do od­stą­pie­nia nie przy­słu­gu­je kon­su­men­to­wi w od­nie­sie­niu do umów o do­star­cza­nie tre­ści cy­fro­wych (np. ebo­oków), które nie są za­pi­sa­ne na no­śni­ku ma­te­rial­nym.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. ORO NEGRO jako sprze­daw­ca od­po­wia­da wobec Klien­ta bę­dą­ce­go kon­su­men­tem w ro­zu­mie­niu art. 221 Ko­dek­su Cy­wil­ne­go, za nie­zgod­ność z Umową sprze­da­ży To­wa­ru za­ku­pio­ne­go przez tego kon­su­men­ta, w za­kre­sie okre­ślo­nym Usta­wą o szcze­gól­nych wa­run­kach sprze­da­ży kon­su­menc­kiej.

8.2. Re­kla­ma­cje, wy­ni­ka­ją­ce z na­ru­sze­nia praw Klien­ta gwa­ran­to­wa­nych praw­nie, lub na pod­sta­wie ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, na­le­ży kie­ro­wać na adres (office@oronegro.pl). ORO NEGRO zo­bo­wią­zu­je się do roz­pa­trze­nia każ­dej re­kla­ma­cji w ter­mi­nie do 14 dni, a gdyby to nie było moż­li­we, do po­in­for­mo­wa­nia w tym okre­sie Klien­ta, kiedy re­kla­ma­cja zo­sta­nie roz­pa­trzo­na.

8.3. Ku­pu­ją­cy mają prawo sko­rzy­stać z roz­strzy­gnię­cia sporu przez In­ter­net za po­śred­nic­twem e-mail.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1 ORO NEGRO po­dej­mu­je dzia­ła­nia w celu za­pew­nie­nia w pełni po­praw­ne­go dzia­ła­nia Skle­pu, w takim za­kre­sie, jaki wy­ni­ka z ak­tu­al­nej wie­dzy tech­nicz­nej i zo­bo­wią­zu­je się usu­nąć w roz­sąd­nym ter­mi­nie wszel­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści zgło­szo­ne przez Klien­tów.

9.2. Klient zo­bo­wią­za­ny jest nie­zwłocz­nie po­wia­do­mić ORO NEGRO o wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ściach lub prze­rwach w funk­cjo­no­wa­niu ser­wi­su Skle­pu In­ter­ne­to­we­go.

9.3. Nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem Skle­pu Klient może zgła­szać pi­sem­nie lub ma­ilo­wo pod adres kon­takt@​oronegro.pl lub przy uży­ciu for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go.

9.4. W re­kla­ma­cji Klient po­wi­nien podać swoje imię i na­zwi­sko, adres do ko­re­spon­den­cji, ro­dzaj i datę wy­stą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­nej z funk­cjo­no­wa­niem Skle­pu.

9.5. ORO NEGRO MICHAŁ PALA zo­bo­wią­zu­je się do roz­pa­trze­nia każ­dej re­kla­ma­cji w ter­mi­nie do 14 dni, a gdyby to nie było moż­li­we, do po­in­for­mo­wa­nia w tym okre­sie Klien­ta, kiedy re­kla­ma­cja zo­sta­nie roz­pa­trzo­na.

 

X. Postanowienia końcowe

 

10.1. Roz­strzy­ga­nie ewen­tu­al­nych spo­rów po­wsta­łych po­mię­dzy ORO NEGRO a Klien­tem, który jest kon­su­men­tem w ro­zu­mie­niu art. 221 Ko­dek­su Cy­wil­ne­go, zo­sta­je pod­da­ne sądom wła­ści­wym zgod­nie z po­sta­no­wie­nia­mi wła­ści­wych prze­pi­sów Ko­dek­su po­stę­po­wa­nia cy­wil­ne­go.

10.2. Roz­strzy­ga­nie ewen­tu­al­nych spo­rów po­wsta­łych po­mię­dzy ORO NEGRO a Klien­tem, który nie jest kon­su­men­tem w ro­zu­mie­niu art. 221 Ko­dek­su Cy­wil­ne­go Ko­dek­su Cy­wil­ne­go, zo­sta­je pod­da­ne są­do­wi wła­ści­we­mu ze wzglę­du na sie­dzi­bę ORO NEGRO

10.3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nie mają za­sto­so­wa­nie prze­pi­sy Ko­dek­su cy­wil­ne­go, prze­pi­sy Usta­wy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­nicz­ną oraz inne wła­ści­we prze­pi­sy prawa pol­skie­go.

Shopping Cart